Grau superior en sistemes electrotècnics i automatitzats

Sistemes electrotècnics i automatitzats

Per a què et formem?

El currículum desenvolupat pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya especifica les competències que tindran els alumnes que hagin superat el cicle formatiu de grau superior en sistemes electrotècnics i automatitzats de la següent manera:

És competència d'aquest tècnic desenvolupar projectes i en gestionar i supervisar el muntatge i manteniment d'instal·lacions electrotècniques en l'àmbit del reglament electrotècnic per a baixa tensió (REBT). També consisteix a supervisar el manteniment d'instal·lacions d'infraestructures comunes de telecomunicacions, a partir de la documentació tècnica, especificacions, normativa i procediments establerts, assegurant el funcionament, la qualitat, la seguretat, i la conservació del medi ambient.

Com es pot deduir de l'apartat anterior, les feines més habituals que podreu desenvolupar són de treball en oficines tècniques, d'encarregats de grups de treball i com a tècnics per a la supervisió d'instal·lacions, entre altres.


Com ens organitzem?

Aquesta nova formació professional està planificada per fer-la en dos anys amb una durada de 2000 hores, 1650 a l'Institut i 350 en empreses (Mòdul 13, convalidables segons els casos).

Distribució de mòduls i unitats formatives a 1r curs:

Mòdul Hores setmana Unitats formatives Hores
01. Tècniques i processos en instal·lacions elèctriques 4 UF1 Muntatge i manteniment d’instal·lacions elèctriques en edificis 87

UF4 Tècniques de muntatge d’instal·lacions d'enllumenat exterior

24
 02. Tècniques i processos en instal·lacions domòtiques i automàtiques  2 UF1 Automatització industrial cablada 68
03. Configuració d'instal·lacions elèctriques 4 UF1 Configuració d’instal·lacions elèctriques en edificis 88
UF3 Configuració d’instal·lacions d’enllumenat exterior 33
04. Configuració d'instal·lacions domòtiques i automàtiques 4

UF1 Configuració d’instal·lacions automatitzades en habitatges i edificis

82
UF2 Configuració d’automatismes industrials amb autòmats programables 39
05. Documentació tècnica en instal·lacions elèctriques 4

UF1. Documentació gràfica en projectes d’instal·lacions elèctriques

55
UF2. Documentació escrita en projectes d’instal·lacions elèctriques 55

09. Sistemes i circuits elèctrics

4

UF1. Circuits de corrent altern

50
UF2 Màquines elèctriques de corrent altern 40
UF3 Circuits electrònics 20
10. Formació i orientació laboral 3 UF1 Incorporació al treball 66
UF2 Prevenció de riscos laborals 33

 


Distribució de mòduls i unitats formatives a 2n curs:

Mòdul Hores setmana Unitats formatives Hores
01. Tècniques i processos en instal·lacions elèctriques 2

UF2 Muntatge d’instal·lacions elèctriques especials

30
UF3 Tècniques de muntatge de xarxes elèctriques 24
02. Tècniques i processos en instal·lacions domòtiques i automàtiques 5

UF2 Automatització industrial amb autòmats programables

55
UF3 Instal·lacions automatitzades en habitatges i edificis 75
03. Configuració d'instal·lacions elèctriques 4

UF2 Configuració d’instal·lacions elèctriques especials

88
UF4 Configuració d’instal·lacions solars fotovoltaiques 33
M6. Desenvolupament de xarxes elèctriques i centres de transformació 4

UF1 Configuració de xarxes de distribució en baixa tensió

60
UF2 Configuració de centres de transformació 50
07. Gestió del muntatge i del manteniment d'instal·lacions elèctriques 3

UF1 Aprovisionament del muntatge d'instal·lacions elèctriques

33
UF2 Planificació del muntatge i del manteniment d'instal·lacions elèctriques 66

M8. Processos en instal·lacions d’infrastructures comunes de telecomunicacions

3 UF1 Instal·lacions de televisió en edificis 50
UF2 Instal·lacions de telefonia i interfonia en edificis 49
11. Empresa i iniciativa emprenedora 2 UF1 Empresa i iniciativa emprenedora 66
12. Projecte de sistemes electrotècnics i automatitzats 2 UF1 Projecte de sistemes electrotècnics i automatitzats 66
13. Formació en centres de treball     350

I després què?

Integració en el món del treball. L'experiència de cursos anteriors ens indica que hi ha una gran mancança de llocs de treball amb la qualificació tècnica obtinguda a través del cicle formatiu d'instal·lacions electrotècniques. La relació constant del nostre institut amb les empreses del sector posa en evidència aquestes mancances, ja que la recerca de personal qualificat és un gran problema per a les empreses. Des de que impartim aquest cicle formatiu hi ha una elevada inserció laboral i les empreses mostren la seva satisfacció amb la qualificació dels nostres alumnes i exalumnes.

L'Institut disposa d'una borsa de treball on els alumnes poden accedir al món laboral amb una bona qualificació tècnica i econòmica.


Accés a estudis universitaris:

Els títols de tècnic superior de formació professional faculten per a l’accés als ensenyaments universitaris de Grau. Els alumnes amb un títol de tècnic superior en formació professional tenen l’opció de presentar-se a la fase específica de les proves per millorar la nota d’admissió als ensenyaments universitaris. El contingut dels temaris dels exercicis d’aquesta prova específica és l’establert pel currículum de les matèries de modalitat de 2n de batxillerat.

Per ordenar les corresponents sol·licituds, s’estableix un accés preferent mitjançant l’adscripció de cada títol a les branques de coneixement en què s’estructuren els ensenyaments universitaris oficials de grau. Aquest títol està adscrit a la branca de coneixement d'Enginyeria i Arquitectura.

Adscripció de matèries de modalitat de batxillerat a les branques de coneixement d'Enginyeria i Arquitectura:

(Cliqueu sobre cada matèria per accedir als seus continguts)
 
Matèries de modalitat de batxillerat
Dibuix tècnic
Disseny
Economia de l'empresa

 

Estàs aquí:Home Estudis PFI - FIAP Uncategorised Grau superior en sistemes electrotècnics i automatitzats