Grau mitjà d'instal·lació i moblament

Grau mitjà d'Instal·lació i moblament

Per a què et formem?

La competència general d'aquest títol consisteix a instal·lar elements de fusteria, estructures de fusta i mobles, realitzant els processos de mecanització, muntatge, ajust i acabat, complint les especificacions de qualitat, seguretat i protecció ambiental.


Com ens organitzem?

Distribució de mòduls i unitats formatives:

Mòdul Hores setmana Unitats formatives Hores
01. Materials en Fusta i Moble 4 UF 1 Matèries primeres. La fusta i els seus derivats 33
UF 2 Processos per a la primera transformació 33
UF 3 Sistemes constructius en fusteria i moble 33
UF 4 Sistemes constructius amb ferramenta i d’altres materials en fusteria i moble 33
02. Solucions constructives 4 UF1 Amidaments i croquis 33
UF2 Dibuix tècnic 33
UF3 Dibuix assistit per ordinador 66
 03. Operacions bàsiques en fusteria  7 UF1 Sistemes d’unió i de muntatge 33
UF2 Operacions amb eines manuals 99
UF3 Fabricació d’elements de fusteria 66
04. Operacions bàsiques en mobiliari 6 UF1 Treball amb eines manuals aplicat a mobiliari 33
UF2 Mecanitzat amb màquines portàtils i convencionals 66
UF3 Fabricació de mobiliari amb màquines portàtils i convencionals 66
05. Control de magatzem 2 UF1 Recepció, emmagatzematge i expedició 55
UF2 Mitjans de càrrega, manutenció i transport 11
06. Planificació de la instal·lació 4 UF1 Documentació prèvia a la instal·lació 33
UF2 Gestió de documents per a la instal·lació 66
UF3 Selecció de material i recursos 33
07. Instal·lació de mobiliari 5 UF1 Replanteig i acoblament de mobles. 22
UF2 Instal·lació de mobles fixes. 44
UF3 Instal·lacions de mobles exempts. 22
UF4 Acabats i instal·lacions complementàries. 44
08. Instal·lació de fusteria 5 UF1 Instal·lació de portes i finestres 55
UF2 Instal·lació de paviments i revestiments de fusta i derivats 44
UF3 Instal·lació de vestidors i armaris encastats 33
09. Instal·lació d’estructures de fusta 3 UF1 Organització i planificació per a la instal·lació d’estructures. 22
UF2 Instal·lació i acoblament d’estructures de fusta. 55
UF3 Acabats, retocs i tractaments preventius. 22
10. Formació i orientació laboral 3 UF1 Incorporació al treball 66
UF2 Prevenció de riscos laborals 33
11. Empresa e iniciativa emprenedora 2 UF1 Empresa i iniciativa emprenedora 66
12. Anglès tècnic 3 UF1 Anglès tècnic 99
13. Síntesi     66
14. Formació en centres de treball     350

I després què?

- Sortides professionals: la col·locació dels alumnes en aquest cicle formatiu, un cop acabades les pràctiques i superat correctament el curs és del 100%. Les persones que obtenen aquest títol exerceixen l'activitat en les empreses dedicades a la fabricació, muntatge i instal·lació de fusteria i mobiliari i en l'aplicació de productes d'acabat per al retoc i en fusteria.
- Sortides acadèmiques: dóna accés a batxillerat, a la modalitat de ciències o de tecnologia, així com al Curs d'accés a cicles de grau superior (CAS).

 

Estàs aquí:Home Estudis Cicles formatius Grau mitjà Uncategorised Grau mitjà d'instal·lació i moblament