Organigrama esquemàtic

        Claustre   Director   Consell Escolar        
          José Mª Hervás          
                         
Cap d'estudis adjunt   Cap d'estudis ESO i Batxillerat   Cap d'estudis FP   Coordinació Pedagògica   Secretària   Administrador   Qualitat
Josep Mis   Lluís M. Gràcia   Luís Zújar   Carmen Martínez   Susana Ribas   Josep Mª Puntí   Josep Parpal
                         
    Cap dep. Matemàtiques   Coordinació FP   Coordinació ESO       Coordinació Informàtica    
    Ana Garrido   Conxi Fuster   Gemma Fontova       Miguel Jiménez    
                         
    Cap dep. Ciències   Cap dp. Electricitat   Mediació       Coordinació de riscos laborals    
    Carles Bosch   Manel González  > Carme Lisbona       Albert Mis    
                         
    Cap dep. Ll. Estrangeres   Cap dep. Fusta i moble   Biblioteca       Coordinació manteniment    
    Lou Sanz   Josep Parpal   Carles Casas       Sergi Paulí    
                         
    Cap dep. Socials   Cap dep. Sanitat                
    Josep Mª Sánchez   Núria Marco                
                         
    Cap dep. Llengües   Cap dep. FOL                
    Nieves Gabardino   Montse Boné                
                         
    Cap dep. Expressió   FIAP                
    Luís Lizaso   Sandra Ortega                
                         
    Cap dep. Tecnologia                    
    Josep R. Juan                    

Podeu veure el funcionament del centre a l'Organigrama funcional (NOFC)

Nadales 2015

 

Assistència informàtica

enllaç al formulari

Grau superior d'Anatomia patològica i citodiagnòstic

Anatomia patològica i citodiagnòstic

Per a què et formem?

El currículum desenvolupat pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya especifica quina competència general tindran els alumnes que hagin superat el cicle formatiu de grau superior d'anatomia patològica i citodiagnòstic:

Processar mostres histològiques i citològiques, seleccionar i fer l'aproximació diagnòstica de citologies ginecològiques i generals, i col·laborar en la realització de necròpsies clíniques i forenses, de manera que serveixin com a suport al diagnòstic clínic o medicolegal, organitzant i programant el treball, i complint criteris de qualitat del servei i d'optimització de recursos, sota la supervisió facultativa corresponent.

Com es pot deduir de l'apartat anterior, les feines més habituals que podreu desenvolupar són com a:

- Tècnic/a Superior en anatomia patològica i citologia
- Tècnic/a especialista en anatomia patològica i citologia
- Citotècnic/a
- Ajudant de forensia
- Prosector/a d'autòpsies Clíniques i mèdic-legals
- Tanatopràctic/a
- Col·laborador/a i assistent en biologia molecular
- Col·laborador/a i assistent de recerca


Com ens organitzem?

Aquesta nova formació professional està planificada per fer-la en dos anys amb una durada de 2000 hores, 1584 a l'Institut i 416 en empreses (Mòdul 12)

Distribució de mòduls i unitats formatives a 1r curs:

Mòdul Hores setmana Unitats formatives Hores
01. Gestió de mostres biològiques 6 UF1 Organització del sistema sanitari 33

UF2 Recollida, conservació i transport de mostres biològiques

132
UF3 Prevenció de riscos en la manipulació de productes químics i biològics 33
 02. Tècniques generals de laboratori  6 UF1 Tècniques potenciomètriques i de separació de substàncies 132
UF2 Tècniques de microscòpia i digitalització d’imatges 33
UF3 Control de qualitat al laboratori 33
03. Biologia molecular i citogenètica 4 UF1 Citogenètica i tècniques d’hibridació 52
UF2 Tècniques de biologia molecular 80
05. Processament citològic i tissular 6

UF1. Tècniques d’inclusió, fixació, microtomia i citopreparació

90
UF2. Tècniques de tinció i marcatge 75

08. Fisiopatologia general

7

UF1. Fisiopatologia de l’organisme humà

165
UF2 Fisiopatologia del sistema immunitari, infeccions i neoplàsies 66
09. Formació i orientació laboral 1 UF2 Prevenció de riscos laborals 33

 


Distribució de mòduls i unitats formatives a 2n curs:

Mòdul Hores setmana Unitats formatives Hores
04. Necròpsies 2

UF1 Necròpsies

66
06. Citologia general 5 UF1 Citologia exfoliativa 82
UF2 Citologia per punció amb agulla fina 83
07. Citologia ginecològica 6

UF1 Citodiagnòstic ginecològic

45
UF2 Citopatologia ginecològica 65
UF3 Citopatologia de mama 55
M9. FOL 2

UF1 Incorporació al món laboral

66
10. Empresa i iniciativa emprenedora 2 UF1 Empresa i iniciativa emprenedora 66
11. Projecte d'anatomia patològica i citodiagnòstic 2 UF1 Projecte d'anatomia patològica i citodiagnòstic 66
12. Formació en centres de treball     416

I després què?

Sortides professionals. Amb la titulació adquirida, l'alumne/a podrà desenvolupar els seus coneixements professionals en:
- Laboratoris de citologia
- Laboratoris d'unitats de detecció precoç de càncer
- Laboratoris de centres de planificació familiar
- Laboratoris d'anatomia patològica
- Instituts anatomicoforenses: sales de necròpsies
- Laboratoris de centres d'investigació biològica, humana i animal

Llocs de treball. Exercint com a tècnics superiors de laboratori de diagnòstic clínic en:
- Hospitals
- Instituts anatomicoforenses
- Laboratoris d'anatomia patològica
- Centres d'investigació
- Laboratoris de centres d'atenció primària


Accés a estudis universitaris:

Els títols de tècnic superior de formació professional faculten per a l’accés als ensenyaments universitaris de Grau. Els alumnes amb un títol de tècnic superior en formació professional tenen l’opció de presentar-se a la fase específica de les proves per millorar la nota d’admissió als ensenyaments universitaris. El contingut dels temaris dels exercicis d’aquesta prova específica és l’establert pel currículum de les matèries de modalitat de 2n de batxillerat.

Per ordenar les corresponents sol·licituds, s’estableix un accés preferent mitjançant l’adscripció de cada títol a les branques de coneixement en què s’estructuren els ensenyaments universitaris oficials de grau. Aquest títol està adscrit a les branques del coneixement de Ciències i Ciències de la salut.

Adscripció de matèries de modalitat de batxillerat a les branques de coneixement de Ciències i Ciències de la salut:

(Cliqueu sobre cada matèria per accedir als seus continguts)
 
Matèries de modalitat de batxillerat

 

Grau superior de laboratori clínic i biomèdic

Laboratori clínic i biomèdic

Per a què et formem?

El currículum desenvolupat pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya especifica quina competència general tindran els alumnes que hagin superat el cicle formatiu de grau superior de laboratori clínic i biomèdic:

Realitzar estudis analítics de mostres biològiques, seguint els protocols normalitzats de treball, aplicant les normes de qualitat, seguretat i mediambientals establertes, i valorant els resultats tècnics, perquè serveixin com a suport a la prevenció, al diagnòstic, al control de l'evolució i al tractament de la malaltia, així com a la investigació, seguint els protocols establerts en la unitat assistencial.

Com es pot deduir de l'apartat anterior, les feines més habituals que podreu desenvolupar són com a:

- Tècnic / a superior en laboratori de Diagnòstic Clínic.
- Tècnic / a especialista en laboratori.
- Ajudant Tècnic en Laboratori d'Investigació i experimentació.
- Ajudant tècnic en Laboratori de Toxicologia.
- Delegat / a Comercial de Productes Hospitalaris i Farmacèutics.


Com ens organitzem?

Aquesta nova formació professional està planificada per fer-la en dos anys amb una durada de 2000 hores, 1584 a l'Institut i 416 en empreses (Mòdul 13).

Distribució de mòduls i unitats formatives a 1r curs:

Mòdul Hores setmana Unitats formatives Hores
01. Gestió de mostres biològiques 6 UF1 Organització del sistema sanitari 33

UF2 Recollida, conservació i transport de mostres biològiques

132
UF3 Prevenció de riscos en la manipulació de productes químics i biològics 33
 02. Tècniques generals de laboratori  6 UF1 Tècniques potenciomètriques i de separació de substàncies 132
UF2 Tècniques de microscòpia i digitalització d’imatges 33
UF3 Control de qualitat al laboratori 33
03. Biologia molecular i citogenètica 4 UF1 Citogenètica i tècniques d’hibridació 52
UF2 Tècniques de biologia molecular 80
05. Microbiologia clínica 5

UF1. Identificació dels grups bacterians

99
UF2. Identificació de fongs, paràsits i virus 66

08. Fisiopatologia general

6

UF1. Fisiopatologia de l’organisme humà

132
UF2 Fisiopatologia del sistema immunitari, infeccions i neoplàsies 66
09. Formació i orientació laboral 1 UF2 Prevenció de riscos laborals 33

 


Distribució de mòduls i unitats formatives a 2n curs:

Mòdul Hores setmana Unitats formatives Hores
04. Anàlisi bioquímic 6

UF1 Tècniques del  laboratori de bioquímica

43
UF2 Anàlisis  bioquímiques dels components metabòlics 80
UF3 Anàlisis bioquímiques en líquids corporals, femtes i estudis especials 42
06. Tècniques d’anàlisi hematològic 5

UF1 Tècniques d’anàlisis de les cèl·lules sanguínies

95
UF2 Tècniques de valoració de l’hemostàsia 30
UF3 El banc de sang 40
07. Tècniques d’immunodiagnòstic 3

UF1 Tècniques immunològiques

63
UF2 Malalties immunitàries 36
M9. FOL 2

UF1 Incorporació al món laboral

66
10. Empresa i iniciativa emprenedora 2 UF1 Empresa i iniciativa emprenedora 66
11. Projecte de laboratori clínic i biomèdic 2 UF1 Projecte de laboratori clínic i biomèdic 66
12. Formació en centres de treball     416

I després què?

Sortides professionals. Amb la titulació adquirida, l'alumne/a podrà desenvolupar els seus coneixements professionals en:
- Atenció primària i comunitària
- Centres hospitalaris
- Laboratoris extrahospitalaris
- Indústria alimentària, farmacèutica, cosmètica
- Centres d'investigació

Llocs de treball. Exercint com a tècnics superiors de laboratori de diagnòstic clínic en:
- Laboratoris de diagnòstic clínic
- Laboratoris d'investigació i experimentació
- Laboratoris de toxicologia
- Industries alimentàries, farmacèutiques i cosmètiques

 


Accés a estudis universitaris:

Els títols de tècnic superior de formació professional faculten per a l’accés als ensenyaments universitaris de Grau. Els alumnes amb un títol de tècnic superior en formació professional tenen l’opció de presentar-se a la fase específica de les proves per millorar la nota d’admissió als ensenyaments universitaris. El contingut dels temaris dels exercicis d’aquesta prova específica és l’establert pel currículum de les matèries de modalitat de 2n de batxillerat.

Per ordenar les corresponents sol·licituds, s’estableix un accés preferent mitjançant l’adscripció de cada títol a les branques de coneixement en què s’estructuren els ensenyaments universitaris oficials de grau. Aquest títol està adscrit a les branques del coneixement de Ciències i Ciències de la salut.

Adscripció de matèries de modalitat de batxillerat a les branques de coneixement de Ciències i Ciències de la salut:

(Cliqueu sobre cada matèria per accedir als seus continguts)

 
Matèries de modalitat de batxillerat