Grau mitjà en instal·lacions elèctriques i automàtiques

Grau mitjà d'Instal·lacions elèctriques i automàtiques

Per a què et formem?

El currículum desenvolupat pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya especifica les competències que tindran els alumnes que hagin superat el cicle formatiu de grau mitjà en instal·lacions elèctriques i automàtiques de la següent manera:

"Muntar i mantenir infraestructures de telecomunicació en edificis, instal·lacions elèctriques de baixa tensió, màquines elèctriques i sistemes automatitzats, aplicant normativa i reglamentació vigent, protocols de qualitat, seguretat i riscos laborals, assegurant la seva funcionalitat i respecte al medi ambient."

 


Com ens organitzem?

Aquesta formació professional està planificada per fer-la en dos anys amb una durada de 2.000 hores, 1.683 a l'Institut i 317 en empreses (Mòdul 15, convalidables segons els casos).

Distribució de mòduls i unitats formatives a 1r curs:

 

Mòdul Hores setmana Unitats formatives Hores
01. Automatismes industrials 4 UF1. Dibuix tècnic aplicat als automatismes 22
UF2. Mecanització de quadres elèctrics 27
UF3. Automatització elèctrica cablada 72
02. Instal·lacions elèctriques interiors. 8 UF1. Equips, dispositius, materials i eines 26
UF2. Instal·lacions elèctriques interiors en edificis d’habitatges 76
UF3. Instal·lacions elèctriques interiors en locals, oficines i indústries 80
UF4. Documentació tècnica de les instal·lacions elèctriques interiors 38
UF5. Informàtica bàsica aplicada al càlcul i la representació gràfica d’instal·lacions elèctriques 33
06. Instal·lacions solars fotovoltaiques. 2 UF1. Muntatge d’instal·lacions solars fotovoltaiques 44
UF2. Manteniment d’instal·lacions solars fotovoltaiques 22
09. Electrònica. 2 UF1. Electrònica digital 26
UF2. Electrònica analògica 40
10. Electrotècnia. 5 UF1. Corrent continu i electromagnetisme 44
UF2. Corrent altern 44
UF3. Màquines elèctriques 44
UF4. Seguretat en les instal·lacions electrotècniques 22
11. Formació i orientació laboral. 3 UF1. Incorporació al treball 66
UF2. Prevenció de riscos laborals 33

Distribució de mòduls i unitats formatives a 2n curs:

Mòdul Hores setmana Unitats formatives Hores
01. Automatismes industrials 3 UF4. Automatització pneumàtica i electropneumàtica 33
UF5. Automatització programable 66
03. Instal·lacions de distribució. 3 UF1. Centres de transformació i xarxes de distribució en baixa tensió 40
UF2. Instal·lacions d’enllaç 59
04. Infraestructures comunes de telecomunicació en habitatges i edificis. 3 UF1. Instal·lacions d’antenes 50
UF2. Instal·lacions de telefonia interior i d’intercomunicació 49
05. Instal·lacions domòtiques. 4 UF1. Automatització d’habitatges 17
UF2. Instal·lacions domòtiques amb sistemes descentralitzats de bus 49
UF3. Instal·lacions domòtiques amb autòmats programables 29
UF4. Instal·lacions domòtiques amb sistemes de corrents portadors 17
UF5. Instal·lacions domòtiques amb sistemes sense fil 20
07. Màquines elèctriques. 3 UF1. Transformadors 22
UF2. Màquines rotatives de corrent continu 33
UF3. Màquines rotatives de corrent altern 44
08. Instal·lacions elèctriques especials. 4 UF1. Instal·lacions d’enllumenat exterior 24
UF2. Instal·lacions de receptors i de característiques especials 77
UF3. Documentació tècnica de les instal·lacions elèctriques especials 20
12. Empresa i iniciativa emprenedora. 2 UF1. Empresa i iniciativa emprenedora 66
13. Anglès tècnic 3 UF1. Anglès tècnic 99
14. Síntesi 2   66
15. Formació en centres de treball.     317
 

I després què?

En el nostre cas, al voltant del 90% dels titulats s'integren ràpidament en el món del treball. L'experiència de cursos anteriors ens indica que hi ha una gran manca de llocs de treball amb aquesta qualificació tècnica. La relació constant del nostre institut amb les empreses del sector fa palesa aquesta mancança. Des que impartim cicles formatius, hi ha hagut una contractació quasi total dels alumnes en empreses del sector. Tant les empreses com els nostres exalumnes tenen un grau de satisfacció elevat dels resultats obtinguts en la seva formació.

L'Institut disposa d'una borsa de treball des de la qual els alumnes poden accedir al món laboral amb una bona qualificació tècnica i econòmica.

A més, si l'alumne vol seguir estudiant, podrà accedir al Curs d'accés a cicles de grau superior (CAS).